Předplatné

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů I. Základní ustanovení Provozovatelům osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů („Nařízení“) § 5 písm. o) zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je L. K. Permanent, spol. s r.o., IČO: 31352782, se sídlem Hattalova 12, 831 03 Bratislava, registrace: Obchodní rejstřík OS Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.j. 5274/B (dále jen: „provozovatel“). Kontaktní údaje provozovatele jsou adresa: Hattalova 12, 831 03 Bratislava email: lkperm@lkpermanent.sk telefon: +421 2 49 111 200 Osobními údaji se rozumějí všechny údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, pojmenování, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový (online) identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy. III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle či. 1 písm. b) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 2; 1 písm. f) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. 1 písm. f) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa a vydavateľa produktu, ktoré ste si objednal/a na účely správy predplatiteľského kmeňa vydavateľa produktu, ktoré ste si objednal/la podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle či. 1 písm. a) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, akademický titul, adresa, emailový kontakt, telefonický), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit. Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 • správa předplatitelského kmene vydavatele produktu, které jste si objednal/a.
Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 Nařízení a § 28 Zákona. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas. IV. Doba uchovávání osobních údajů Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže. V. Příjemci osobních údajů (třetí osoby a subdodavatelé provozovatele) Příjemci osobních údajů jsou :
 • osoby podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • osoby zajišťující marketingové služby,
 • za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou as obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
– jméno a příjmení, titul, – poštovní adresa, – fakturační adresa, – mailová adresa, – telefonický kontakt, – údaje o bankovním spojení, – údaje o předmětu plnění
 • Správce.
 • vydavatel produktu, které jste si objednal/a pro účely správy předplatitelského kmene vydavatele produktu, které jste si objednal/a
Provozovatel nepředává osobní údaje do třetí země, která není členem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o hospodářském prostoru nebo mezinárodní organizaci. Provozovatel informace o zpracování cookies poskytuje ke zpracování společnosti Google za účelem využívání nástrojů Google Analytics a Google Adwords https://policies.google.com/?hl=cs&gl=cs VI. Vaše práva Za podmínek stanovených v Zákoně máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 Nařízení a § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle článku 16 Nařízení a § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 Nařízení a § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 Nařízení a § 23 Zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 Nařízení a § 27 Zákona,
 • právo na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení a § 26 Zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek,
 • www.dataprotection.gov.sk.
Každá žádost o výkon práva dotčené osoby, která nám bude doručena bude individuálně a kompetentně posouzena, přičemž o výsledku Vás budeme vždy informovat nejpozději do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti. Proces vyřízení Vaší žádosti spojené s výkonem Vašeho práva dotyčné osoby podle GDPR je bezplatné. V případě, že bychom Vaši žádost o výkon práva dotyčné osoby nevybavili podle Vašeho mínění v souladu s GDPR máte možnost podat stížnost Kontrolnímu úřadu (www.dataprotection.gov.sk) nebo uplatnit soudní prostředek nápravy přímo u příslušného soudu. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost). Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby. VIII. Závěrečná ustanovení Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 06. 11. 2018
Nákupní košík zavřít