Předplatné

Všeobecné podmínky služby předplatného periodického tisku
(dále jen „všeobecné podmínky“)
Článek 1
Základní ustanovení a pojmy služby předplatného

1.1   Všeobecné podmínky – podmínky pro doručování periodického tisku distribuční společností L. K. Permanent, spol. s r.o. upravují právní vztah mezi předplatitelem a poskytovatelem předplatného a doručení periodického tisku prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiné doručovací společnosti.

1.2   Poskytovatel služby předplatného – L. K. Permanent, spol. s r.o., sídlo: Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, registrace: Obchodní rejstřík OS Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.k. 5274/B.

1.3   Vydavatel – iinstituce, redakce zajišťující vydávání periodik.

1.4   Periodický tisk nebo periodikum – – slovenský nebo zahraniční časopis v nabídce společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. (www.predplatne.lk)

1.5   Předplatitel – soukromá osoba nepodnikatel (spotřebitel), fyzická nebo právnická osoba podnikatel, která si prostřednictvím společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. objedná a zaplatí za periodický tisk z nabídky www.predplatne.lk a její doručování.

1.6   Doručovatel – zaměstnanec České pošty a. s. nebo jiné doručovací společnosti, který je pověřen doručováním periodického tisku přímo do poštovní schránky předplatitele.

1.7   Doručovatelská síť – celé území České republiky.

1.8   Doručování – služba doručování periodického tisku na místo doručovací adresy během celého předplatitelského období. Služba doručování je poskytována předplatiteli zdarma v případě doručování na území České republiky. V případě doručování do jiného státu kromě České republiky bude služba doručování navýšena o poštovné za doručení do zahraničí.

1.9   Předplatné – je předem objednaná a zaplacená služba za periodický tisk na dané předem známé předplatitelské období. Cena této služby za periodika je stanovena předpisem předplatného pro každý titul samostatně a je do ní zahrnuto období, na které je tento předpis stanoven, počet vydání x (krát) cena za jeden výtisk periodika.

1.10  Předplatitelské období – určené většinou vydavatelům periodika – roční, pololetní, čtvrtletní.

1.11  Místo doručování – domovní listová schránka, označená přesnou adresou pro doručování zaplaceného periodika, případně jiné místo než P.O.Box určený předplatitelům.

Článek 2

Vznik a začátek služby předplatného

2.1   Službu předplatného se zavazuje společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. začít poskytovat předplatiteli ode dne přijetí závazné objednávky a následné úhrady za příslušné předplatné.

2.2   Pro přijetí závazné objednávky je předplatitel povinen uvést:

2.2.1 Soukromá osoba Nepodnikatel (spotřebitel): méno a příjmení, přesná adresa na doručování: ulice + popisné číslo nebo P.O.Box + číslo , PSČ + město, tel. kontakt, e-mail kontakt, název periodika, počet ks, způsob platby, předplatitelské období, formu úhrady za službu.

2.2.2 Právnická a fyzická osoba: přesný a úplný název organizace, jméno objednatele, přesná a úplná fakturační adresa, adresa doručování (je-li jiná než fakturační), identifikační daňové údaje, tel. kontakt, e-mail kontakt, název periodika, počet ks, způsob platby, předplatitelské období, formu úhrady za službu.

2.3   Pokud místo doručování není shodné s adresou bydliště resp. sídla předplatitele, oznámí předplatitel o této skutečnosti poskytovatele písemně, telefonicky nebo mailem. Předplatiteli může být na jeho vyžádání zaslán „darovací certifikát“ a to v případě, že již uhradil předplatné pro druhou osobu jako darované předplatné.

2.4    Předplatné vybraného periodického tisku si může předplatitel objednat následovně různými způsoby:

2.4.1 písemně  – zaslat poštou na adresu společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., poštovní přihrádka 4, 834 14 Bratislava 34

2.4.2 online – na stránce www.predplatne.lk v sekci „nabídka periodického tisku“

2.4.3 telefonicky – +4212 49 111 200 – 204 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

2.5   Po přijetí závazné objednávky se společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. zavazuje seznámit předplatitele o podmínkách předplatného v případě uvedení e-mail kontaktu ze strany předplatitele (výši předplatného, variabilní symbol, číslo účtu příjemce, název periodika a předplatitelské období – první a poslední číslo a počet vydání). Zároveň zašle doklady k úhradě podle zvoleného způsobu úhrady, nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí závazné objednávky.

2.6   mluvní vztah mezi společností L. K. Permanent, spol. s r.o. a předplatitelům vzniká dnem doručení potvrzení o přijetí závazné objednávky od poskytovatele předplatiteli. Smluvní vztah je uzavřen na dobu určitou, která je totožná s dobou trvání předplatitelského období. V případě, že předplatitel uhradí předplatné na další období, smlouva se automaticky o toto období prodlužuje. Poskytovatel L. K. Permanent, spol. s r.o. si vyhrazuje právo informovat předplatitele o možnosti prodloužení smlouvy, přičemž za takovou informaci se považuje i zaslání předpisu k úhradě na další předplatitelské období.

2.7   Doručování periodik nastává uhrazením předplatného ze strany předplatitele a prvním číslem vydaného periodika prostřednictvím doručovatelů České pošty. s. nebo jiné doručovací společnosti. L. K. Permanent, spol. s r.o. si vyhrazuje právo přizpůsobit tento údaj, není-li možné doručení z časových důvodů nebo překážek vzniklých ze strany vydavatele.

2.8   V případě nejasností při zpracování objednávky předplatného kontaktuje společnost předplatitele L. K. Permanent, spol. s r.o. na kontaktech uvedených v objednávce.

2.9    Při poskytování služby předplatného a doručování periodického tisku předplatitel bere na vědomí, že zahájením poskytování služby předplatného a doručování periodického tisku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 6.5 těchto všeobecných podmínek (14 dní ode dne uzavření smlouvy). čísla vydání objednaného periodického tisku nárok na odstoupení od smlouvy ve smyslu článku 7. těchto všeobecných podmínek.

2.10  Předplatitel zároveň spolu s potvrzením objednávky služby poskytování předplatného a doručování periodického tisku a zaplacením potvrzuje, že souhlasí se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu bodu 7.1. těchto všeobecných podmínek a je „poučen o skutečnostech uvedených v tomto bodě.

2.11  V případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání smlouvy, z důvodu ze strany předplatitele je poskytovatel L.K.Permanent spol. sr.o. oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s předčasným ukončením smlouvy. Tyto náklady je poskytovatel L.K.Permanent spol. sr.o. oprávněn započítat s částkou nevyčerpaného zůstatku uhrazeného za předplatné.

Článek 3

Platební podmínky

3.1    Předplatné lze uhradit následujícími  způsoby:

3.1.1 Daňovým dokladem – fakturou – tento doklad vystaví společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. na základě údajů a požadavky uvedené v objednávce předplatného. Ten následně pošle prostřednictvím České pošty, a. s. nebo jiné doručovací společnosti předplatiteli na adresu uvedenou v objednávce. Zároveň doklad pošle také elektronicky podepsaný na e-mail kontakt předplatitele. Možnost platby bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti v bance příjemce společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o.

3.1.2 Online platbou – přímo na stránce společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o.www.predplatne.lk – nutno zvolit požadovanou ikonu, následně na to bude předplatitel přesměrován na platební portál banky, kde zadá údaje ze své platební karty/číslo, expirace, CV kód. Po potvrzení platby bude předplatitel bankou informován o úspěšném zrealizování platby.

3.1.3 Dárková poukázka – přímo na stránce L. K. Permanent, spol. s r.o.: www.predplatne.lk  a to tak, že předplatitel Kód uvedený na poukázce je třeba zadat při vytváření objednávky do sekce „Slevový kód“. Nákup a použití dárkové poukázky je upraven v článku 9 všeobecných podmínek.

3.2   V případě, že předplatné nebylo uhrazeno pod správným variabilním symbolem, na správné číslo účtu příjemce a v dané lhůtě do 14 dnů, nemá společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. povinnost začít s posíláním periodika, až do data napravení a odstranění uvedené chyby.

3.3   V případě, že během předplatitelského období nastanou změny v předplatném (změna periodicity nebo zrušení vydávání periodika vydavatelem si společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. vyhrazuje právo předplatiteli vyúčtovat vzniklý rozdíl (přeplatek, nedoplatek).

Článek 4

Dodací lehůty

4.1   Společnost L.K. Permanent spol s r.o. se zavazuje posílat periodika prostřednictvím doručovatelů České pošty; s. nebo jiné doručovací společnosti na adresu uvedenou v objednávce předplatného nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne dodání periodického tisku vydavatelem na sklad L.K. Permanent spol s r.o.

Článek 5

Reklamace

5.1   Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného periodika nebo dodání špatně polygraficky zpracovaného výtisku, nebo dodání poškozeného výtisku a jeho přílohy způsobené i přepravou.

5.2   Nedoručení periodika je třeba nahlásit okamžitě po zjištění, nejpozději do dne, kdy je vydáno následující číslo periodika.

5.3   V případě nedodržení uvedené reklamační lhůty bude společnost L.K. Permanent spol. s r. o. považovat reklamaci za neopodstatněnou.

5.4   Po prověření a zjištění, že je reklamace opodstatněná se společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. zavazuje zajistit nápravu do 7 pracovních dnů a to objednáním a následným doposláním náhradního výtisku periodického tisku.

5.5   Pokud není výměna nebo dodání reklamovaného periodika z jakéhokoliv důvodu možné, o čem společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. předplatitele vyrozumí, bude předplatné prodlouženo o počet oprávněně reklamovaných výtisků.

5.6   Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. nenese odpovědnost za opožděné doručení nebo poškozené dodávky zaviněné doručovatelem smluvního partnera (třetí strany), opožděné doručení zboží v důsledku nesprávně udané adresy předplatitele, nedostupného a neoznačeného místa doručování periodického tisku, obsahovou náplň periodického tisku a viditelně poškozené zboží.

5.7   V ostatních případech se bude postupovat v souladu s platnými závaznými předpisy.

Článek 6

Práva a povinnosti předplatitele

6.1   Předplatitel je povinen při objednávce předplatného uvést úplné požadované údaje podle bodu 2.2. těchto všeobecných podmínek a uhradit celkovou částku předplatného řádně a ve termínu splatnosti.

6.2   Zároveň je povinen společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. v dostatečném časovém předstihu písemně nebo telefonicky informovat o jakýchkoliv změnách v měně nebo názvu adresáta předplatného, doručovací adresy nebo fakturačních údajů.

6.3   Předplatitel je povinen zajistit doručovací místo-poštovní schránku tak, aby byla přizpůsobena rozměrům periodika, měla by být uzamykatelná a řádně označená.

6.4   Pokud se předplatitel rozhodne ukončit předplatné periodika, je povinen seznámit tuto skutečnost společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. písemnou formou, kdy uvede úplné údaje podle bodu 2.2. těchto všeobecných podmínek a datum ukončení předplatného.

Článek 7

Právo předplatitele fyzické osoby (spotřebitele) odstoupit od smlouvy

7.1   Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy ve smyslu bodu 2.6. těchto všeobecných podmínek. Ustanovení bodu 2.9. a2.10. těchto všeobecných podmínek tím nejsou dotčeny.

7.2   Právo na odstoupení od smlouvy je předplatitel povinen uplatnit písemně v listinné podobě nebo e-mailem, přičemž je oprávněn použít formulář dostupný na internetové stránce www.predplatne.lk

https://predplatne.lk/img/Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf  

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud předplatitel oznámení o odstoupení zašle nejpozději v poslední den lhůty.

7.3   Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od začátku. V případě, že uplatní odstoupení pouze ve vztahu k části předmětu smlouvy /např. předmětem objednávky je dodávka více titulů/ smlouva se ruší jen v této části.

7.4    Uhrazenou cenu za předplatné vrátí společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. do 14 dnů ode dne oznámení odstoupení od smlouvy na účet, který uvede předplatitel nebo jiným způsobem, kterým došlo k úhradě předplatného předplatitelem.

Článek 8

Práva a povinnosti dodavatele

8.1   Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. má prostřednictvím České pošty, a. s. nebo jiné doručovací společnosti a jejích doručovatelů povinnost zajistit doručování periodika na předplatitelem předem určené místo doručování a to včas podle bodu 4. těchto všeobecných podmínek.

8.2   Zároveň má povinnost řešit vzniklé reklamace podle bodu 5. všeobecných podmínek a podílet se na jejich odstranění.

Článek 9

Dárková / slevová poukázka

9.1   Dárková poukázka nebo slevová poukázka (dále jen „poukázka“) je cenina, jejíž podoba, nominální hodnota a způsob použití jsou stanoveny L. K. Permanent, spol. s r.o. v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

9.2   Druhy vydaných poukážok:

–      Vánoční LK karta v nominální hodnotě 700 CZK,

–      Vánoční LK karta v nominální hodnotě 1200 CZK.

–      Vánoční LK karta v nominální hodnotě 2400 CZK.

Hodnota poukázek je uvedena na každé poukázce jako částka včetně DPH.

Vzory aktuálních poukázek jsou dostupné v internetovém obchodu L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.lk.

9.3   Poukázku je možné zakoupit v internetovém obchodě L. K. Permanent, spol. s r.o. www.predplatne.lk. Po splnění platební povinnosti předplatitelem některým ze způsobů podle těchto všeobecných podmínek L. K. Permanent, spol. s r.o. doručí příslušnou poukázku předplatiteli elektronicky prostřednictvím emailu uvedeného předplatitelem v objednávce.

9.4   Každá poukázka má své unikátní číslo, datum vystavení poukázky, hodnotu a stručné podmínky použití s odkazem na tyto všeobecné podmínky. Poukázka funguje jako sleva z celkové částky objednaného zboží s DPH.

9.5   Platnost poukázky je půl roku od data vystavení. Platnost poukázky nelze prodloužit.

9.6 Poukázku lze jednorázově použít k nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě L. K. Permanent, spol. s r.o.www.předplatne.cz do času uvedeného v bodě 9.5.těchto všeobecných podmínek.

9.7  Kód uvedený na poukázce předplatitel, který má v držbě poukázku, zadává při vytváření objednávky do sekce „Slevový kód“.

9.8  Minimální částka objednávaného zboží nebo služby předplatitelům pro použití poukázky je uvedena na poukázce jako hodnota nákupu od xx EUR (není-li uvedeno jinak). Pokud je celková částka objednávky předplatitele vyšší než hodnota poukázky, předplatitel doplatí zbytek částky některým ze způsobů podle těchto všeobecných podmínek. Pokud je celková částka objednávky předplatitele nižší než hodnota poukázky, tak předplatiteli nevzniká nárok na vyplacení nevyčerpaného zůstatku poukázky. Poukázku nelze rozdělit do více objednávek předplatitele.

9.9 Poukázku nelze vyměnit za hotovost nebo peníze. Poukázka slouží vyhrazeně k nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě L. K. Permanent, spol. s r.o.www.predplatne.sk.

Článek 10

Spotřebitelská hodnocení

10.1 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. přiměřené úsilí k tomu, aby zajistilo, že spotřebitelská hodnocení  skutečně pocházejí od spotřebitelů, kteří si u nich předplatné periodika zakoupilo.

10.2 Společnost L.K. Permanent, spol. s r.o. informuje že:

  • dochází k ověření, zda spotřebitelské hodnocení poskytl skutečný předplatitel, který si předplatné periodika zakoupil,
  • průměr hodnocení jednotlivých spotřebitelských hodnocení  je vypočten jako aritmetický průměr,
  • spotřebitelské hodnocení předplatitelů podléhají kontrole ze strany společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. a nejsou zveřejňovány spotřebitelské
  • hodnocení předplatitelů, které jsou vyhodnoceny jako nevhodné z důvodu porušení slušnosti, dobrých mravů,
  • žádné spotřebitelské hodnocení nejsou sponzorována nebo byla jinak ovlivňována.


Článek 11

Snížení ceny

11.1 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. při každém oznámení o snížení ceny periodika uvést předchozí cenu periodika.

11.2 Předcházející cena periodika je nejnižší cena, za kterou společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. poskytovala v období 30 dní před snížením ceny periodika.

11.3 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. při cenotvorbě nepoužívá žádnou formu personalizace cen vůči svým předplatitelům, tzn. cena není přizpůsobována ke chování

předplatitele.

Článek 12

Pořadí produktů

12.1 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. při vyhledávání předplatných jako produktů jsou produkty seřazovány abecedně.

12.2 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. při zobrazování předplatných jako produktů jsou produkty seřazovány:

  • – podle prodeje, přičemž nejprodávanější produkt je nahoře,
  • – podle spotřebitelských hodnocení, přičemž s nejvíce hvězdiček je nahoře,
  • – podle času přidání, přičemž poslední přidáno je nahoře.

12.3 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. při vyhledávání a zobrazení předplatných jako produktů nevyužívá profilování spotřebitelského chování předplatitele.

12.4 Společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. při vyhledávání a zobrazení předplatných jako produktů neprovádí sponzorování nebo jiné ovlivňování.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

13.1  Spoločnosť L. K. Permanent, spol. s r.o. sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov,  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  a Podmienkami ochrany osobných údajov (https://predplatne.lk/content/7-gdpr-ochrana-osobnych-udajov).

13.2  V případě, že předplatitel – spotřebitel (fyzická osoba), který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, není spokojen se způsobem kterým L. K. Permanent, spol. s r.o. jako poskytovatel služby předplatného vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že L. K. Permanent, spol. s r.o. porušil jeho práva, má předplatitel právo obrátit se na L. K. Permanent, spol. s r.o. jako poskytovatel služby předplatného se žádostí o nápravu. Pokud L. K. Permanent, spol. s r.o. na žádost předplatitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání předplatitelem, má předplatitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporu podle § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s L. K. Permanent, spol. s r.o. jako poskytovatel služby předplatného je a) Slovenská obchodní inspekce, kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní složku 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo b) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž předplatitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Předplatitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro alternativní řešení sporů on-line, která je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové stránce Slovenské obchodní inspekce. https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Orgánem dozoru je: Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce, Průvozská 32, Bratislava a Inspektorát SOI se sídlem v Bratislavě pro Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava.

13.3  Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny předplatitele periodik společnosti L. K. Permanent, spol. s r.o. Na ostatní právní vztahy, které nejsou upraveny v těchto všeobecných podmínkách, se vztahují ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v planém znění.

13.4  Tyto všeobecné podmínky je společnost L. K. Permanent, spol. s r.o. oprávněna jednostranně měnit, přičemž změny jsou závazné okamžikem zveřejnění těchto všeobecných podmínek na internetové stránce www.predplatne.lk.

13.5  Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 24.11.2020.

Nákupní košík zavřít